Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии

По процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ .

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861.12 лева, от които 24 952 481.95 лева (85%) са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 4 403 379.17 лева (15%) са национално съфинансиране.

Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура.

Ръководител на проекта: чл.-кор. дмн Светозар Димитров Маргенов

Срокът за изпълнение на проекта е: 3 август 2018 г. – 31 декември 2023 г.

Центърът за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии се изгражда от консорциум, включващ: Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация); Институт по математика и информатика – БАН; Институт по механика – БАН; Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Медицински университет – София; Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Асоциирани академични партньори са Институтът по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия) и Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия). Шест високотехнологични български компании са асоциирани индустриални партньори.

Дейност:

Дейността на Центъра за върхови постижения е насочена към създаване на интегрирана научно-изследователска електронна среда за решаване на актуални проблеми с висока научна и обществена значимост.

Цели на проекта:

 • Изграждане на модерна електронна инфраструктура: компютърни системи, ресурси за съхранение на данни и услуги с отворен достъп за изследователите в България;
 • Интегриране на отделните слоеве на е-инфраструктура със стандартизирани и специфични за отделните научни общности услуги, с цел създаване на виртуална изследователска среда;
 • Осигуряване на функции, позволяващи управление на данни за научните общности;
 • Осигуряване на програми за подпомагане и обучение за потребителите в България;
 • Създаване на условия за провеждане на научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти при стимулиране работата в интер-дисциплинарни екипи.

Очаквани резултати:

 • Утвърждаване на лидерската позиция на България в Югоизточна Европа в областта на високопроизводителните пресмятания чрез изграждане на съвременен Дейта център и суперкомпютърна система от ново поколение;
 • Пълноценно участие на България в Европейската Облачна и Грид инфраструктура, издаване на Грид сертификати, подкрепа на включените в европейската инфраструктура български клъстери, подкрепа на виртуалните организации, използващи инфраструктурата, създаване на среда за изследвания в областта на облачните пресмятания;
 • Изграждане на модерна Лаборатория за тримерна дигитализация и микроструктурен анализ с цел създаване и анализ на цифрови модели на реални обекти с висока резолюция;

Въздействие:

Прякото въздействие на изследователския комплекс Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии се определя от високата научна, научно-приложна и обществена значимост на научните проекти. Много по-широко и всеобхватно е въздействието на изграждането на електронна инфраструктура на най-високо световно ниво за развитието на науката, образованието и иновациите в България.

В рамките на проекта ще бъде изградена научно-изследователска инфраструктура на най-високо световно ниво. Тя включва ново поколение високопроизводителна изчислителна система (суперкомпютър) с висока енергийна ефективност и производителност над 1 PFLOP/s, модерен дейта център и лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Покана за представяне на статии

Покана за представяне на статии за публикуване в специален брой на списание

Cybernetics and Information Technologies

Тема на броя: New developments in scalable computing

Кратко описание: Специалният брой ще съдържа 20 статии, представящи научни постижения в областта на скалируемите методи и алгоритми и тяхна реализация  върху съвременни високопроизводителни изчислителни системи. Тематиката включва (без да се ограничава до):

 • Скалируемост и паралелна и енергийна ефективност върху високопроизводителни системи с ускорители;
 • Компютърно моделиране и симулации на високотехнологични материали и процеси и индустриални приложения;
 • Иновативни методи за обработка на данни;
 • Приложения в областта на климатологията, екологията, създаването на нови лекарствени средства, биоинформатиката и инженерните науки.