Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии

По процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ).

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861.12 лева, от които 24 952 481.95 лева (85%) са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 4 403 379.17 лева (15%) са национално съфинансиране.

Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура.

Ръководител на проекта: чл.-кор. дмн Светозар Димитров Маргенов

Срокът за изпълнение на проекта е: 3 август 2018 г. – 31 декември 2023 г.

ЦВП по Информатика и ИКТ се изгражда от консорциум, включващ: Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация); Институт по математика и информатика – БАН; Институт по механика – БАН; Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Медицински университет – София; Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Асоциирани академични партньори са Институтът по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия) и Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия). Шест високотехнологични български компании са асоциирани индустриални партньори.

Дейност:

Дейността на Центъра е насочена към създаване на интегрирана научно-изследователска електронна среда за решаване на актуални проблеми с висока научна и обществена значимост.

Цели на проекта:

  • Изграждане на модерна електронна инфраструктура: компютърни системи, ресурси за съхранение на данни и услуги с отворен достъп за изследователите в България;
  • Интегриране на отделните слоеве на е-инфраструктура със стандартизирани и специфични за отделните научни общности услуги, с цел създаване на виртуална изследователска среда;
  • Осигуряване на функции, позволяващи управление на данни за научните общности;
  • Осигуряване на програми за подпомагане и обучение за потребителите в България;
  • Създаване на условия за провеждане на научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти при стимулиране работата в интердисциплинарни екипи.

Очаквани резултати:

  • Утвърждаване на лидерската позиция на България в Югоизточна Европа в областта на високопроизводителните пресмятания чрез изграждане на съвременен Дейта център и суперкомпютърна система от ново поколение;
  • Пълноценно участие на България в Европейската Облачна и Грид инфраструктура, издаване на Грид сертификати, подкрепа на включените в европейската инфраструктура български клъстери, подкрепа на виртуалните организации, използващи инфраструктурата, създаване на среда за изследвания в областта на облачните пресмятания;
  • Изграждане на модерна Лаборатория за тримерна дигитализация и микроструктурен анализ с цел създаване и анализ на цифрови модели на реални обекти с висока резолюция;

Въздействие:

Прякото въздействие на изследователския комплекс ЦВП по Информатика и ИКТ се определя от високата научна, научно-приложна и обществена значимост на научните проекти. Много по-широко и всеобхватно е въздействието на изграждането на електронна инфраструктура на най-високо световно ниво за развитието на науката, образованието и иновациите в България.

В рамките на проекта ще бъде изградена научно-изследователска инфраструктура на най-високо световно ниво. Тя включва ново поколение високопроизводителна изчислителна система (суперкомпютър) с висока енергийна ефективност и производителност над 1 PFOP/s, модерен Дейта център и Лаборатория за 3D дигитализация, включваща оборудване за компютърна томография на динамични процеси със суб-микронна резолюция.

Представяне на проекта в Дни на отворените врати

Научните постижения на Института по информационни и комуникационни технологии бяха представени на Дни на отворените врати – 3ти и 4ти октомври 2019 г.


Официални гости на събитието (4 октомври) бяха кметът на София, Йорданка Фандъкова, председателят на БАН, акад. Ревалски, председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ Александър Темелков. Сред гостите бяха партньори, представители на бизнеса, колеги от други институти и ученици.