Публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

Събитието беше предшествано от пресконференция в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“. (снимки от събитието)

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861 лева, от които 24952 482 лева са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 4403 379 лева национално съфинансиране. Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура. Срокът за изпълнение на проекта е: 3 август 2018 г. -31 декември 2023 г.

Ръководителят на проекта, чл.-кор. Светозар Маргенов, запозна присъстващите с целите на проекта, проектните дейности и очакваните резултати, насочени към изграждането на научно-изследователска инфраструктура на най-високо световно ниво.