Научен проект # 11

Основен изпълнител УНИБИТ

Концептуално моделиране и симулация на интелигентни екосистеми

Този научен проект има за цел разработването на нови концептуални модели в областта на интелигентен град: енергетика, мобилност и сигурност. Моделите ще се основават на симулация, интернет на нещата, Big Data, Cloud/Fog компютинг, сензорни мрежи и широколентови комуникационни мрежи. Концептуалните модели ще бъдат допълнително проучени до нива на доказване на концепцията и лабораторно валидиране на иновативни продукти (до TRL 4). Например, методи и инструменти за използване на Big Data в разработването на политики, като вход и изход на цялостния процес. Ще бъдат проучени нови модели, инструменти и стратегии за включване на  заинтересованите страни, заедно с нови методологии и подходи за формиране на политики, основани на по-сложни и реалистични модели за вземане на решения, които се справят с нарастващата сложност в обществото (например нововъзникващите многопластово-действащи социални актьори), социално-технически взаимодействия (например социални мрежи и цифровизация), както и разглеждане на тестови случаи от реалния свят, като съществена стъпка в придобиването на данни и валидиране на политики. Специално внимание ще бъде отделено на концептуални модели и симулации на обучението в интелигентен град.

  1. Концептуално моделиране и симулация в областта на интелигентна енергетика

Тази задача ще комбинира мултидисциплинарен експертен опит в трансформацията на енергетиката от технически, икономически и социални перспективи. Ще бъде създадена отворена иновационна екосистема, която подкрепя развитието на интелигентни енергийни решения, улесняващи процеса на преход от централизирана система, базирана на изкопаеми горива към по-децентрализирана, устойчива енергийна система. Това ще изисква висока степен на дигитално-активирана промяна, например чрез внедряване на интелигентни измервателни уреди и ИКТ технологии, за да може енергийната система да функционира в две посоки. Все повече потребители ще стават производители на енергия, поради което трябва да бъде възможно движение на енергията и в двете посоки. Основните изследователски теми ще бъдат: Интернет на енергия (Интелигентни мрежи и Интернет на нещата), симулация и моделиране за разпределени енергийни системи, ИКТ платформи за ангажиране на потребителите и B2B услуги, дигитално активирани социални иновации за енергия, изследователска политика за дигитален преход и промяна на климата.

2. Концептуално моделиране и симулация в областта на интелигентна мобилност

Тази задача има за цел разработването на концептуални модели и симулации на градска транспортна система на базата на интелигентна кооперативна ИКТ платформа, която подобрява съществуващите схеми за градска мултимодална мобилност с цел избягване на задръстванията и намаляване на вредните емисии. Ще се използват данни, събрани от множество хетерогенни източници, например данни, събрани и предадени от частни лица и интелигентни сензори и устройства, разположени в роуминг автомобили и интелигентни велосипеди; отворени трафични данни, събрани от общините и правителството чрез сензори интегрирани в градските пътища; информация за задръствания в социалните мрежи. Ще бъдат разработени прототипи на базата на нови алгоритми за предсказване на задръстванията чрез използване на интернет на нещата и облачни технологии; интелигентни сензори, обработка на данни в реално време; големи масиви отворени данни; подпомагане вземането на решения и мулти-агентни системи; разширена реалност; симулация и сериозни игри. Ще бъде разработен модел на мултимодална транспортна услуга фокусирана върху потребителя (Mobility as a Service -MaaS) с добавен личен контекст.

3. Концептуално моделиране и симулация в областта на интелигентна сигурност

Целта на тази задача е да се разработят икономически устойчиви концептуални модели (например мобилен ГКПП) и симулации, които водят до технологични подобрения на сигурността на европейските гранични пунктове, базирани на анализ на риска, който комбинира информация от различни източници и започва, когато пътникът купува билет за пътуване. Този ранен и проактивен анализ на риска представлява принос към трансграничните проверки с цел подобряване на точността на дейностите и намаляване на разходите. Интеграцията на информация от няколко източника представлява важен фактор за оценка на риска въз основа на два вида информация – предоставената от пътника на доброволни начала (надлежно проверена), както и от сензори, обществени социални медии, традиционни бази данни за сигурност и други съответни ресурси (т.е. deep net, block chain). Ще се прилага моделът на сигурност чрез дизайн.