Институт по информационни и комуникационни технологии- БАН

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН

1113 – София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 25A

Сайт на института

(02) 979 6611, (02) 870 8494

e-mail: iict@bas.bg

ИИКТ-БАН осъществява фундаментални и приложни изследвания в областта на компютърните науки, информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Научната тематика на института е хармонизирана с европейските изследователски програми Хоризонт 2020 и 7-мата Рамкова програма, както и с изследователските програми на НАТО. Провежданите в института изследвания са съсредоточени в такива съвременни направления на ИКТ като иновативни пресмятания, интелигентни интерфейси, интелигентно управление и оптимизация, както и анализ на големи масиви данни. Разработените методи, алгоритми, модели и системи се прилагат за решаване на широк клас приложни задачи с много голяма размерност в такива проблемни области като физика, опазване на околната среда, финанси, предсказване, вземане на решения, стратегическо планиране, транспортни системи, роботика и т.н.

Общият брой научни публикации за периода 2014-2018 е 1370, от които 852 (62.2%) са реферирани и индексирани в световната система за рефериране, индексиране и оценяване, 381 са публикувани в списания с Web of Science импакт фактор (IF) или SCOPUS SJR ранг и 24 са монографии, научни книги или глави от книги. Списък на публикациите и списък на цитиранията може да бъде намерен на страницата на ИИКТ (www.iict.bas.bg) като част от годишните отчети за 2014-2018 г.

ИИКТ-БАН е желан партньор за провеждане на изследвания в рамките на различни международни проекти, като само по 7-мата Рамкова програма  е реализирал 26 проекта. Институтът участва и в голям брой проекти на национално ниво, поддържани от правителствени институции и Националния фонд за научни изследвания на България.

В ИИКТ-БАН е разположен опорният възел на Българската изследователска и образователна мрежа, който е част от оптичния пръстен GÉANT 3, свързващ европейските научноизследователски и академични мрежи. ИИКТ-БАН е също Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания. В момента ИИКТ поддържа две многофункционални изчислителни системи: АВИТОХОЛ и високопроизводителен клъстер. АВИТОХОЛ е единственият български суперкомпютър, свързан в европейската инфраструктура PRACE.  АВИТОХОЛ се състои от 150 изчислителни сървъри HP SL250s Gen8, оборудвани с по два Intel Xeon CPU-E5-2650-v2 процесора и два Intel Xeon Phi 7120P копроцесора, 64GB RAM, два 500 GB твърди диска, свързани помежду си с неблокираща връзка FDR InfiniBand със скорост 56 Gbps. Общият брой на ядрата е 20 700, а общата RAM е 9600 GB. Сървърите са разположени в 4 двойни стелажи HP MCS 200, които имат водно охлаждане и могат да доставят до 50 kW мощност за шкаф/стелаж. Един централен шкаф съдържа голяма част от средствата за съхранение, сървърите за управление и централните комуникационни ключове. Теоретична пикова производителност на системата се оценява на 412.3 TFLOPS в двойна точност, като реално достигнатата, съгласно тестовете на LINPACK, е 264,2 TFLOPS. При стартирането си системата АВИТОХОЛ е класирана на 389-тото място, съгласно списъка на 500-те най-мощни суперкомпютъра в света T0P500 (ноември 2015 г.).

Втората изчислителна система в ИИКТ е високопроизводителен клъстер (инсталиран през 2011) с 132 ТB дисково пространство, с 36 блейда (общо 576 CPU ядра), 2 сървъра с 16 NVIDIA Tesla M2090 карти (8192 GPU ядра), сървър с 8 Intel Xeon Phi 5110P ко-процесори (480 ядра). Свързаността на изчислителната система се осъщесвява с Infiniband комутатори за постигане на ниска латентност, като общата теоретична производителност е 21.93 TFLOPS с двойна точност. В ИИКТ-БАН е изградена уникална за югоизточна Европа  лаборатория, оборудвана с индустриален компютърен томограф, 3D скенер и принтер, инфрачервена камера, бърза камера, лазерен измерител на частици и др.