Научни проекти

ЦВП по Информатика и ИКТ ще изгради научен комплекс, в който ще се провеждат научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики, при осигуряване на критична маса от учени на високо ниво, добре дефинирана организационна структура и програма за научни изследвания, в съответствие с приоритетите на тематична област Информатика и ИКТ на ИСИС.

Тя включва следните научни проекти (НП):

НП1. Иновативни пресмятания и големи данни: алгоритми, средства, услуги;

НП2. Мрежови алгоритми и софтуерни средства за широкомащабни симулации на високотехнологични материали и процеси;

НП3. Ефективни методи и алгоритми за Монте Карло симулации, анализ на чувствителността и стохастични оптимизации;

НП4. Езикови технологии и технологии, базирани на съдържание, за приложения над големи данни;

НП5. Вариационни и статистически методи в информационните науки и технологии;

НП6. ИКТ подходи за моделиране и симулации на динамични процеси в индустрията и уеб базирани приложения, нови услуги и продукти;

НП7. Математически модели и числени методи за процеси на преноси свързани процеси свързани с мехатроника и биомедицински приложения;

НП8. Иновативни пресмятания за анализ на последствията от климатичните промени;

НП9. Математическо моделиране в лекарствения дизайн и биоинформатика;

НП10. Уеб и безжични технологии на бъдещето, търсене в масиви от данни и моделиране с приложения;

НП11. Концептуално моделиране и симулация на интелигентни екосистеми.