За проекта

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861.12 лева, от които 24 952 481.95 лева (85%) са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 4 403 379.17 лева (15%) са национално съфинансиране.

Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура.

Срокът за изпълнение на проекта е: 3 август 2018 г. – 31 декември 2023 г.

Центърът за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии се изгражда от консорциум, включващ: Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация); Институт по математика и информатика – БАН; Институт по механика – БАН; Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Медицински университет – София; Университет по библиотекознание и информационни технологии. Асоциирани академични партньори са Институтът по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия) и Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия). Шест високотехнологични български компании са асоциирани индустриални партньори.

В рамките на проекта ще бъде изградена научно-изследователска инфраструктура на най-високо световно ниво. Тя включва ново поколение високопроизводителна изчислителна система (суперкомпютър) с висока енергийна ефективност и производителност над 1 PFLOP/s, модерен дейта център и лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Центърът за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиисе изгражда в съответствие с договор BG05M2OP001-1.001-0003 по приоритетна ос 1. “Научни изследвания и технологично развитие”на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“

Административни детайли:

 • Начало на проекта: 3 август 2018 г.
 • Край на проекта: 31 декември 2023 г.
 • Размер на безвъзмездната финансова помощ: 29 355 861 лева, от които 24 952 482 лева (85%) са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 4 403 379 лева (15%) са национално съфинансиране. Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура.
 • Ръководител на проекта: чл.-кор. дмн Светозар Димитров Маргенов

Партньори

 • Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация)
 • Институт по математика и информатика – БАН
 • Институт по механика – БАН
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Медицински университет – София
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии

Асоциирани партньори:

 • Институт по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия)
 • Фраунхоферов Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия) –
 • Онтотекст АД
 • Интерконсулт България ООД
 • AMET ООД
 • ТехноЛогика ЕАД
 • Биодит Глобал Текнолоджи АД
 • Орак Инженеринг ЕООД

Дейност:

Дейността на Центъра за върхови постижения е насочена към създаване на интегрирана научно-изследователска електронна среда за решаване на актуални проблеми с висока научна и обществена значимост.

Очаквани резултати:

 • Утвърждаване на лидерската позиция на България в Югоизточна Европа в областта на високопроизводителните пресмятания чрез изграждане на съвременен Дейта център и суперкомпютърна система от ново поколение;
 • Пълноценно участие на България в Европейската Облачна и Грид инфраструктура, издаване на Грид сертификати, подкрепа на включените в европейската инфраструктура български клъстери, подкрепа на виртуалните организации, използващи инфраструктурата, създаване на среда за изследвания в областта на облачните пресмятания;
 • Изграждане на модерна Лаборатория за тримерна дигитализация и микроструктурен анализ с цел създаване и анализ на цифрови модели на реални обекти с висока резолюция;

Въздействие:

Прякото въздействие на изследователския комплекс Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии се определя от високата научна, научно-приложна и обществена значимост на научните проекти. Много по-широко и всеобхватно е въздействието на изграждането на електронна инфраструктура на най-високо световно ниво за развитието на науката, образованието и иновациите в България.