Медицински университет – София

Медицински университет – София е най-старото висше училище за медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи в България. Със своята над 100-годишна история той заема уникално място в българското образование – водещ университет в Националната рейтингова система, високо ниво на преподаване, лидер в медико-биологичните и клиничните научни изследвания в България, университет с международно признати постижения.

Фармацевтичен факултет – София се обособява през 1951 година първоначално като част от Софийски университет, по-късно преминава в структурите на Медицинска академия и Медицински университет – София. През годините тук са дипломирани над 10 000 български и над 2000 чуждестранни студенти, над 1500 специализанти и над 150 докторанти. От 2008 г. във Факултета е въведено обучение по фармация и на английски език. Във Факултета са обособени 25 научни лаборатории, разработват се проекти в целия спектър на фармацевтичните науки – от лекарствен дизайн, синтез, изолиране на БАВ, in vitro и in vivo изследвания, до разработване на фармацевтични форми.

Лабораторията по лекарствен дизайн и биоинформатика (http://www.ddg-pharmfac.net) е създадена през 2007 година. Научните изследвания са в няколко направления: Количествени зависимости между химична структура и биологична активност, Протеохемометрика, Имуноинформатика, Молекулен докинг, Молекулна динамика. В лабораторията са разработени и се поддържат 3 бази данни и 8 имуноинформатични приложения, свободно достъпни в мрежата. Научната продукция на Лабораторията възлиза на над 150 публикации, 90% от които в списания с импакт фактор, цитирани над 4000 пъти, над 20 участия в международни, национални и университетски проекти, множество доклади и постери на научни конференции в страната и чужбина.

Контакти:

Отдел „Учебен”
Ръководител отдел: Л. Кирилова – (02) 9152 164, (02) 9531 174
Експерти: (02) 9152 149, (02) 9152 148, (02) 9152 123

Отдел „СДО и УБК” относно специализации
Ръководител отдел: К. Гаврилова – (02) 9541 118
Експерти: (02) 9152 136, (02) 9152 134

Отдел „Наука и акредитация”
Ръководител отдел: Д. Димитрова: 02/851 08 77
Юрисконсулт: 02/9152 151
Експерти: 02/9152 150, 02/9152 151
Инспектори: 02/9152 143, 02/9152 160

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране”
Ръководител отдел Проф. Р. Гърчев: (02) 8510 892
Експерти – (02) 9152138

Медицински факултет студентска канцелария: (02) 9520 522
Факултет дентална медицина студентска канцелария: (02) 9542 909
Фармацевтичен факултет студентска канцелария: (02) 9803 464
Факултет обществено здраве студентска канцелария: (02) 9432 304
Медицински колеж „Филаретова”: Зам. директор Проф. З. Савова – (02) 9154 646
Експерти – (02) 9154 627
Филиал Враца: Директор – Доц. П. Добрилова – 092 6601 56

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15

Сайт на университета