Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е държавен университет, преобразуван на 29.IХ.2010 г. с решение на Народното събрание. Изграждан в продължение на 60 години, УниБИТ удовлетворява много добре потребностите на около 2000 студенти и над 150 щатни и хонорувани преподаватели. Специализираните учебни семинари и кабинети притежават богати учебни фондове, като значителна част от тях са вече библиографска рядкост.

УниБИТ има два факултета: Факултет по информационни науки (ФИН) и Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН). ФИН предлага следните свързани с целите на ЦВП специалности на бакалавърско и магистърско равнище: Компютърни науки, Информационни и комуникационни технологии, Информационна сигурност, Информационно брокерство, Електронен бизнес и електронно управление, Софтуерно инженерство, ИТ в съдебната администрация, Технологично предприемачество и иновации, и др. В процес на подготовка са и нови две магистърски програми – по Наука за данните и Киберсигурност. УниБИТ има и докторантско училище, където се обучават голям брой млади изследователи в тези направления. Съгласно последното класиране на университетите УниБИТ е на четвърто място в България в професионално направление Информатика и ИКТ. УниБИТ има за цел да реализира и т.н. „Трета мисия“ на университетите – да взема активно участие в проекти на национално, регионално и международно равнище. Например, експерти от УниБИТ взеха активно участие в подготовката на Стратегията за интелигентна специализация на София, Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 и Националната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020. УниБИТ успя да развие значителен образователен, научен и иновационен капацитет и има готовност да участва в проекти по европейските програми Хоризонт 2020 и Еразъм+, както и в други международни проекти, програми и инициативи. Например, УниБИТ е базова организация на Катедрата на ЮНЕСКО по ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство, която се разглежда като Център за върхови постижения на ЮНЕСКО. УниБИТ има партньорство с множество европейски изследователски и образователни центрове и високо-технологични компании, особено в области като: Бъдещия интернет, Интелигентни градове, Big Data, Cloud Computing, Grid технологии, Кибер-физични системи, Електронно правителство, Информационна сигурност, и др.

Секретар на ректора
Тел.: +359 (0) 2 971 80 68/+359 882 809 422
Имейл: unibit@unibit.bg
Приемно време:
10:30 ч. – 12:30 ч., 13:00 – 15:00 ч

Учебен отдел
Тел.: +359 (0) 2 971 80 69/+359 882 806 995
Тел.: +359 (0) 2 970 85 88/+359 882 129 397
Имейл: ucheben.otdel@unibit.bg
Приемно време:
10:00 ч. – 12:30 ч., 13:00 – 14:00 ч.

Сайт на университета