Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН

Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН

Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) провежда фундаментални и приложни научни изследвания в областите на геофизиката, сеизмологията, сеизмичното инженерство, геодезията и географията, с цел подпомагане на устойчивото развитие на Р. България. Извършва научно-оперативно обслужване на държавата и обществото с мониторингова и експертна информация, анализи и оценки. Oбщонационалните дейности на НИГГГ се извършват от седем научно-оперативни служби: Национална сеизмологична служба; Национална мрежа от перманентни станции на Глобалните навигационни сателитни системи; Национална мрежа за силни земни движения; Геомагнитна служба; Йоносферна служба; Мрежа за наземни измервания на биологично активната слънчева ултравиолетова радиация; Система за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух; Национална система за информация и прогноза на химическото време

Съществено място в изследователската и приложна дейност на НИГГГ заемат проблемите на околната среда – различни аспекти на замърсяване на въздуха, прогноза на химическото време, локален климат и антропогенните му изменения.

Международното сътрудничество е насочено към многостранно партньорство в научни програми на ЕС и НАТО, както и към двустранни партньорства на институтско и общоакадемично ниво. НИГГГ е колективен член в 15 международни и европейски съюзи, мрежи и асоциации.

Основна част от дейността на НИГГГ е свързана с предоставяне на информация, анализи, експертизи и услуги на редица държавни институции, като МРРБ, МОН, МВР, МО, МВнР, МОСВ, МК, НЕК, СО, както и на европейски и световни научно-оперативни центрове.

В периода 2011-2015 г НИГГГ е участвал в 8 проекта от РП на ЕС, 26 проекта с ФНИ, 25 проекта по ЕБР, 5 проекта по ОП на ЕС, около 40 проекта с министерства и ведомства, около 30 проекта с национални и чужди фирми.

В НИГГГ е изграден компютърен клъстер (BG06-GPHI ) с 100 логически CPU и 40TB външна памет. Осигурен е достъп също до Grid-клъстера на ИИКТ BG0-IPP (общо 800 логически CPU и голяма външна памет) и до суперкомпютъра „AVITOHOL“ на ИИКТ.

Сайт на института

Тел. +359 2 979 3322
Факс: +359 2 971 3005
office@geophys.bas.bg