Институт по математика и информатика – БАН

Институт по математика и информатика – БАН

От създаването си през 1947 г. ИМИ–БАН е водещ български център за изследвания в областта на математическите и информационни науки и технологии, провеждащ целенасочена, дългосрочна и последователна политика в тези области. Приоритетните направления за изследване и развитие в ИМИ–БАН са: (i) математически структури: фундаментални изследвания в областта на дискретни математически структури и приложения, диференциални уравнения, анализ, геометрия и топология; (ii) математическо моделиране: стохастика, изследване на операциите, числени методи и научни изчисления, теория на апроксимациите, разработване и изследване на математически модели с приложение в други науки, медицина, икономика и т. н.; (iii) математическа информатика: математически основи на информатиката и разработване на технологии за информационна сигурност, математическа лингвистика, обработка и управление на знания, изграждане на цифрови библиотеки, включващи цифровизация на научно и културно-историческо наследство, моделиране и управление на софтуерни и информационни процеси. Резултатите от изследователската работа са в пълен синхрон със световните тенденции за развитие на математиката, информатиката и информационните технологии, с европейските приоритети и научно-изследователски програми, както и със стратегическите приоритети и направления в страната и в БАН. Високият професионализъм на изследователите в ИМИ–БАН осигурява трайно сътрудничество (проекти, образователни програми, научни събития, обмен на визити) с други изследователски, академични и научни центрове в България и в чужбина. Всяка година ИМИ–БАН посреща над 100 известни чуждестранни учени, организира над 20 научни конференции, семинари и школи в т. ч. за млади учени и докторанти. ИМИ–БАН поддържа цифрова библиотека по математика и информатика като част на Европейската цифрова библиотека по математика.

Адрес: София, 1113, ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 8

Сайт на института

Тел.: (+359 2) 979-38-28

Факс: (+359 2) 971-36-49

E-mail: office@math.bas.bg