Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основан е през 1961 г. като Висш педагогически институт по природо-математически науки, а през 1972 г. е обявен за Университет с Указ на НС на Р. България. Основни дейности на ПУ са подготовка на специалисти с висше образование в областта на хуманитарните, природо-математическите, техническите и обществените науки, и провеждане на научноизследователска дейност, насочена към развитие на фундаментални научни изследвания, съвременни технологии и техни приложения в практиката.

Факултетът по математика и информатика на ПУ (ФМИ) е с  близо 50 годишна история. Днес  той е утвърден и авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. В него работят около 80 висококвалифицирани преподаватели, от тях – от тях – 2 доктори на науките и 64 доктори, като 37 са хабилитирани (9 професори и 28 доценти). Годишно ФМИ обучава около 2000 студенти за придобиване на бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалните направления 4.6. „Информатика и компютърни науки“, 4.5. „Математика“ и 1.3. „Педагогика на обучението“. Всички направления и специалности във ФМИ са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация до 2020 г. (http://www.neaa.government.bg/130-akreditirani-doktorski-programi-vav-vu/538-akreditirani-doktorski-programi-v-pu). Във ФМИ средногодишно се обучават над 65 докторанти, от които в направлението по информатика и компютърни науки – над 40 докторанти. За последните 5 години успешно са защитени 21 докторски дисертации по тематиката на проекта. За периода 2014-2018 г. са обучавани 107 докторанта, от които по информатика и компютърни науки – 62.

ФМИ осъществява научно сътрудничеството в областта на информатиката и ИКТ с водещи научни организации и университети, в т.ч. с: ИМИ-БАН, Хумболтовия университет в Германия, Лабораторията по изследване в телекомуникациите към Университета в Лимерик (Ирландия), Лабораторията по изследвания в софтуерните технологии към университета Монтфорт в Лайчестър (Великобритания), Лабораторията по информационни технологии на ОИЯИ в Дубна (Русия) и др.

4000, Пловдив

 ул. ЦАР АСЕН № 24

Е-mail  kirov@uni-plovdiv.bg

Телефонен номер  +359 32 261222

Сайт на университета