Институт по механика – БАН

Институт по механика – БАН

Институтът по механика е многопрофилен институт, в който на основен трудов договор работят над 80 учени с различно базово университетско образование: математици, физици, инженер-химици, машинни, строителни, електро и ИТ инженери, екип с интердисциплинарна квалификация, способен да решава комплексни научни и научно-приложни задачи.

Мисията на Института по механика е извършване на фундаментални и приложни научни изследвания в шест основни научни направления в областта на механиката: мехатроника, механика на флуидите, механика на деформируемото твърдо тяло, биомеханика, физико-химична механика и математическо моделиране и числени симулации в механиката, както и решаване на комплексни задачи, идващи от индустрията и обществената практика. Той участва в подготовката на докторанти и висококвалифицирани специалисти, осъществява експертна и иновационна дейност и пряко прилага научни резултати в практиката. Институтът по механика е акредитиран с високи оценки от НАОА за обучение на докторанти по 9 научни специалности в областта на механиката.

В института се разработват методи, алгоритми и компютърни програми за решаване на широк клас задачи от изчислителната механика и физика.

Институтът по механика разполага с два специализирани клъстера за високопроизводителни научни изчисления.

1113, София, „ул. Акад. Г. Бончев“, бл. 4

Сайт на института

Тел: +359 2 979 64 20

Факс: +359 2 870 74 98

E-mail: office@imbm.bas.bg