Регионален център за интелигентно земеделие

Разработена е обща концепция и архитектура на регионален център за интелигентно земеделие, който ще използва облачната инфраструктура на Центъра за върхови постижения. Също така е разработена платформата ЗЕМЕЛА, базирана на JaCaMo технология, приложено е CCA (Calculus of Context-aware Ambients) моделиране в селското стопанство и други резултати от разработването на ИИС.