ЕФЕКТИВНИ ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ И СКАЛИРУЕМИ ПАРАЛЕЛНИ АЛГОРИТМИ ЗА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА МНОГОМЕРНИ ПРОЦЕСИ С АНОМАЛНА ДИФУЗИЯ

Изследването на многомерни модели с дробна дифузия е актуално научно предизвикателство в световен мащаб. В ЦВП по Информатика и ИКТ са разработени нови методи и алгоритми за числено решаване на задачи с дробна степен на […]

РЕГИОНАЛНО КЛИМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ДНИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ ПРИ ПРОЕКЦИЯ НА КЛИМАТА RCP8.5 CMIP5

Очаква се изменението на климата да увеличи честотата и сериозността на различни видове рискове по света, включително екстремни метеорологични явления, наводнения, горски пожари и суши, което може да засегне инфраструктурата, поддържаща електрическите и отоплителните системи. […]

РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ДИЗАЙН

Ензимът N-миристоилтрансфераза (NMT) е нов таргет за противоракова терапия. Инхибиторите на NMT се намесват в клетъчната сигнализация на туморните клетки и водят до тяхната апоптоза. Механизмът на действие на тази нова група антинеопластични агенти все […]

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ДВУФАЗЕН БИОТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА ДОБИВ НА ВОДОРОД И МЕТАН

Анаеробното биологично разграждане е съвременна технология, която намира приложение при отстраняване на органични и неорганични отпадъци в замърсени индустриални и градски води и води до подобряване на екосистемите и качеството на живот на планетата. Тази […]

МЕМРИСТОРНИ КЛЕТЪЧНО НЕВРОННИ МРЕЖИ РАБОТЕЩИ НА РЪБА НА ХАОСА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ПРЕДСКАЗВАНЕТО НА ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИПАДЪЦИ

Обработката на информация в мозъка се извършва в гъста мрежа от свързани неврони чрез синапси. Съвместната работа между тези два компонента (синапси и неврони) позволява основни мозъчни функции като учене и запаметяване. Така нареченото условие […]