РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ДИЗАЙН

Ензимът N-миристоилтрансфераза (NMT) е нов таргет за противоракова терапия. Инхибиторите на NMT се намесват в клетъчната сигнализация на туморните клетки и водят до тяхната апоптоза. Механизмът на действие на тази нова група антинеопластични агенти все още не е напълно изяснен. В лабораторията по лекарствен дизайн и биоинформатика в МУ-София са изследвани взаимодействията между ензима NMT и два негови мощни инхибитора чрез молекулно-динамични симулации на комплексите протеин-лиганд. Установено е, че между положително заредената химична група на инхибитора и отрицателно заредения С-край на ензима се образува солев мост. Солевият мост е комбинация между йонна и водородна връзка и се счита за най-здравото междумолекулно взаимодействие. Заместването на положително заредена аминова група в молекулата на инхибитора с неутрална метиленова група предотвратява образуването на солевия мост и води до драматична загуба на активност. Направена е хипотеза, че солевият мост функционира като молекулна „скоба“, която стабилизира конформацията на протеина и на целия комплекс.