РЕГИОНАЛНО КЛИМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ДНИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ ПРИ ПРОЕКЦИЯ НА КЛИМАТА RCP8.5 CMIP5

Очаква се изменението на климата да увеличи честотата и сериозността на различни видове рискове по света, включително екстремни метеорологични явления, наводнения, горски пожари и суши, което може да засегне инфраструктурата, поддържаща електрическите и отоплителните системи. Изследванията, извършени в ЦВП по Информатика и ИКТ показват, че за два бъдещи периода относителното увеличение на „топлия” показател CDD е значително по-голямо от относителното намаление на „студения” HDD. Намалението на HDD в далечно бъдеще е почти хомогенно разпределено и е в диапазона -50% – -30 %, докато увеличението на CDD практически навсякъде е над 90%. Констатираните промени са пряко следствие от очакваните общи температурни тенденции в региона и са естествено продължение на тенденциите, разкрити от анализа на историческите записи от близкото минало. В отговор, правителствата и доставчиците на комунални услуги работят за разработване на стратегии за адаптиране към тези променящи се условия, като изграждат и обновяват повече жилищна и устойчива инфраструктура, която може да издържи на въздействието на изменението на климата.