ЕФЕКТИВНИ ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ И СКАЛИРУЕМИ ПАРАЛЕЛНИ АЛГОРИТМИ ЗА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА МНОГОМЕРНИ ПРОЦЕСИ С АНОМАЛНА ДИФУЗИЯ

Изследването на многомерни модели с дробна дифузия е актуално научно предизвикателство в световен мащаб. В ЦВП по Информатика и ИКТ са разработени нови методи и алгоритми за числено решаване на задачи с дробна степен на дифузионния оператор в многомерна област със сложна геометрия. Оценката на тяхната изчислителна сложност е най-добрият резултат в тази област. В допълнение, решенията на задачите с дробна дифузия имат особености, като тяхната сингулярност се увеличава с намаляване на степента на дробната дифузия. Разработени  и  изследвани са специализирани методи за геометрично сгъстяване на мрежата, които радикално повишават изчислителната ефективност. Синергията между теоретични резултати на най-високо ниво и експерименти върху суперкомпютри с най-съвременна архитектура са в основата на високото международно признание на представените изследвания.