Изчислителни техники, резултати и модели

Предложени са и са изследвани математически модели, описващи процеси в областта на биотехнологиите и екологията, на наноструктурите, при кодиране на изображения, в медицината и др. Получени са нови резултати, свързани с решения на специален клас […]

Резултати, свързани с различни изследвания

Получени са нови резултати, свързани с теория на игрите и приложими при управление на парични политики. Предложени са нов стохастичен метод за клъстер-анализ на пълни ранжировки на краен брой обекти, за оценяване на американски опции […]

Проекти за бизнес разузнаване (BI-Business Intelligence)

Представена е нова перспектива за разглеждане и управление на проекти за бизнес разузнаване (BI-Business Intelligence). Насърчава се интерпретирането на проектите за бизнес разузнаване като екосистема, която интегрира технически, бизнес и управленски аспекти с цел постигане […]

Регионален център за интелигентно земеделие

Разработена е обща концепция и архитектура на регионален център за интелигентно земеделие, който ще използва облачната инфраструктура на Центъра за върхови постижения. Също така е разработена платформата ЗЕМЕЛА, базирана на JaCaMo технология, приложено е CCA […]