Покана за представяне на статии

Покана за представяне на статии за публикуване в специален брой на списание

Cybernetics and Information Technologies

Тема на броя: New developments in scalable computing

Кратко описание: Специалният брой ще съдържа 20 статии, представящи научни постижения в областта на скалируемите методи и алгоритми и тяхна реализация  върху съвременни високопроизводителни изчислителни системи. Тематиката включва (без да се ограничава до):

  • Скалируемост и паралелна и енергийна ефективност върху високопроизводителни системи с ускорители;
  • Компютърно моделиране и симулации на високотехнологични материали и процеси и индустриални приложения;
  • Иновативни методи за обработка на данни;
  • Приложения в областта на климатологията, екологията, създаването на нови лекарствени средства, биоинформатиката и инженерните науки.