Покана за представяне на статии

Покана за представяне на статии за публикуване в специален брой на списание

Cybernetics and Information Technologies

Тема на броя: New developments in scalable computing

Кратко описание: Специалният брой ще съдържа 20 статии, представящи научни постижения в областта на скалируемите методи и алгоритми и тяхна реализация  върху съвременни високопроизводителни изчислителни системи. Тематиката включва (без да се ограничава до):

  • Скалируемост и паралелна и енергийна ефективност върху високопроизводителни системи с ускорители;
  • Компютърно моделиране и симулации на високотехнологични материали и процеси и индустриални приложения;
  • Иновативни методи за обработка на данни;
  • Приложения в областта на климатологията, екологията, създаването на нови лекарствени средства, биоинформатиката и инженерните науки.

Очакваме в представените статии да бъдат включени резултати, получени в изпълнение на изследвания по Научните проекти 1-11 (включително резултати от сътрудничеството с водещи чуждестранни учени), както и нови резултати, получени при използване на научната инфраструктура на „Център за върхови постижения Информатика и ИКТ“.

Редактори: проф. Анета Караиванова и чл.-кор. Светозар Маргенов

Важни дати:

Пълен текст на статиите (8-10 стр.): 15 септември 2020 г.

Изпращане на рецензии на авторите: 15 октомври 2020 г.

Редактиран вариант на статиите: 20 октомври 2020 г.

Окончателно решение: 25 октомври 2020 г.

Онлайн публикуване: 28 декември 2020 г.

Статиите трябва да бъдат подготвени в съответствие с изискванията на списанието. Ръкописите в PDF формат изпращайте до редакторите на броя Анета Караиванова (anet@parallel.bas.bg) и Светозар Маргенов (margenov@parallel.bas.bg).