Процедури за достъп до климатични данни

В областта на климатологията са разработени процедури за достъп до климатични данни, организация и обработка за избрани 16 европейски бази данни за текущия и проектен бъдещ климат за следните компоненти – температурата на 2 метра, минималната и максималната температура на 2 метра за 24 часа и средното количество дъжд. Около стотина променливи, описващи състоянието на атмосферата и земната повърхност са достъпни чрез този набор от данни, от температура, вятър и валежи до влага в почвата и атмосферна концентрация на различен вид замърсители. Беше пресметнат сигналът за изменение на климата в полетата на приземната температура и валежа. Пресметнати бяха и множество климатични индекси (комбинация от различни видове характеристики на атмосферата), измерващи различни аспекти на регионалната проява на глобалните климатични промени и тяхното въздействие върху екосистемите и човешките дейности. Най-значимият резултат според прогнозираната промяна на температурата, който е в съгласие с преобладаващия брой съвременни изследвания е пространствено доминиращият положителен сигнал. Въпреки всички неопределености, резултатите показват, че затоплянето ще бъде общата тенденция в 21 век. Подобно затопляне е естествено продължение на тенденцията, открита от анализа на историческите времеви редове за предходните десетилетия. Максимални стойности на сигнала се получават през лятото, което е предпоставка за по-чести и/или по-дълги изключително горещи епизоди с всички негативни последици.

Процент на случаите с първите две степени (“Caution” и “Extreme Caution”) на индекса на прегряване през пролетта (MAM), лятото (JJA) и есента (SON), в интервала между 8 часа и 20 часа.

Процентили (позицията, разделяща подреденото по големина разпределение на данните на сто равни части) на разпределенията на средната температура (в градус Целзий) за периода 1975 – 2005, получена от измервания (първи ред) и на базата на симулации с регионален климатичен модел RegCM (втори ред). На третият е дадено отклонението на моделираната средната температура, от тази получена на базата на измервания. От първата колона вляво, до последната вдясно са дадени съответно 10-и (разположен на границата на 10-тата по ред стойност), 25-и (разположен на границата на 25-тата по ред стойност), 50-и (разположен на границата на 50-тата по ред стойност „среден“), 75-и (разположен на границата на 75-тата по ред стойност), и 90-и (разположен на границата на 90-тата по ред стойност) процентили за всяко от разпределенията.