Публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

Събитието беше предшествано от пресконференция в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“. (снимки от събитието)

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861 лева, от които 24952 482 лева са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 4403 379 лева национално съфинансиране. Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура. Срокът за изпълнение на проекта е: 3 август 2018 г. -31 декември 2023 г.

Ръководителят на проекта, чл.-кор. Светозар Маргенов, запозна присъстващите с целите на проекта, проектните дейности и очакваните резултати, насочени към изграждането на научно-изследователска инфраструктура на най-високо световно ниво.

Тя включва ново поколение високопроизводителна изчислителнасистема (суперкомпютър) с висока енергийна ефективност и производителност над 1 PFOP/s, както и Лаборатория за 4D дигитализация, включващ оборудване за компютърна томография на динамични процеси със суб-микронна резолюция.

Всеки от партньорите: Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водещ партньор), Институт по математика и информатика –БАН, Институт по механика – БАН, Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Медицински университет – София и Университет по библиотекознание и информационни технологии, направи кратка презентация на института/университета и работния пакет с който участва в проекта. Асоциирани академични партньори по проекта са Институтът по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия) и Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия).

Шест високотехнологични български компании са асоциирани индустриални партньори.

Представители на „Онтотокст” АД,„Интерконсулт България” ООД и „ТехноЛогика” ЕАД запознаха присъстващите с дейността на компаниитеи готовността да работят за задълбочаване на сътрудничеството на бизнеса с науката и внедряване и популяризиране на научните резултати, реализирани в ЦВП по Информатика и ИКТ. Използването на най-съвременни електронни инфраструктури за научни изследвания се е превърнало в стандарт за качество на национално, регионално и европейско ниво. Центърът ще утвърди позицията на България като регионален лидер в областта на информатиката и ИКТ и ще даде възможност на водещи мултидисциплинарни екипи от учени да използват съвременни високопроизводителни изчислителни ресурси и системи за съхранение на данни за интензивни приложения с висок научен и социално-икономически ефект.Центърът ще предложи иновативни средства, чрез които ИКТ да се прилагат към сложни научни, научно-приложни и/или индустриални задачи.