Общо събрание на партньорите, 12 юни 2019 г.

На 12 юни 2019 г. от 14 ч. в зала 2 на НУЦ на БЧК, гр. Созопол бе проведено Общо събрание на партньорите по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.

Заседанието беше открито от Проф. Галя Ангелова, директор на Институт по информационни и комуникационни технологии, която акцентира на ангажираността на Института в качеството на водеща организация в проекта за изграждане на ЦВП по Информатика и ИИКТ.
За резултатите от представения междинен отчет за периода 03.08.2018 – 01.03.2019 докладва чл.-кор. Светозар Маргенов.
Представяне на асоциираните академични партньорите и тяхното участие в ЦВП направиха проф. Владимир Вельов – директор на Института по статистика и математически методи в икономиката, ТУ Виена и проф. Олег Илиев – Фраунхоферов Институт по индустриална математика, Кайзерслаутерн.