Представяне на проекта на международната научна конференция HPC 2019

Конференцията беше открита от еврокомисар Мария Габриел. В словото си  тя представи инициативата EuroHPC, както и своята лична ангажираност за развитие на супер-компютърните технологии в Европа и България.

Програмата на HPC 2019 включва 77 научни доклада, в това число пленарни лекции в областта на високопроизводителните изчисления, изнесени от учени на най-високо международно ниво от България, Германия, Дания, САЩ, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария и Швеция. В работата на HPC 2019  се включиха над 90 участника.

Общо събрание на партньорите, 12 юни 2019 г.

На 12 юни 2019 г. от 14 ч. в зала 2 на НУЦ на БЧК, гр. Созопол бе проведено Общо събрание на партньорите по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.

Заседанието беше открито от Проф. Галя Ангелова, директор на Институт по информационни и комуникационни технологии, която акцентира на ангажираността на Института в качеството на водеща организация в проекта за изграждане на ЦВП по Информатика и ИИКТ.
За резултатите от представения междинен отчет за периода 03.08.2018 – 01.03.2019 докладва чл.-кор. Светозар Маргенов.
Представяне на асоциираните академични партньорите и тяхното участие в ЦВП направиха проф. Владимир Вельов – директор на Института по статистика и математически методи в икономиката, ТУ Виена и проф. Олег Илиев – Фраунхоферов Институт по индустриална математика, Кайзерслаутерн.

Изграждането на научно – изследователската инфраструктура в България – тема на кръгла маса в БТПП

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП на 12 април в Палатата се състоя кръгла маса на тема: „Представяне на Центъра за върхови постижения (ЦВП) по информатика и информационни и комуникационни технологии с водещ Института по информационни и комуникационни технологии при БАН“.

Форумът бе организиран съвместно с Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) при БАН. Кръглата маса бе открита и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП.Встъпителната презентация бе на тема: „Изследователски и иновационен капацитет на ИИКТ-БАН: Национални научни програми, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и Национален иновационен фонд“.

Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии

По процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ .

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861.12 лева, от които 24 952 481.95 лева (85%) са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 4 403 379.17 лева (15%) са национално съфинансиране.

Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура.

Ръководител на проекта: чл.-кор. дмн Светозар Димитров Маргенов

Срокът за изпълнение на проекта е: 3 август 2018 г. – 31 декември 2023 г.

Центърът за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии се изгражда от консорциум, включващ: Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация); Институт по математика и информатика – БАН; Институт по механика – БАН; Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Медицински университет – София; Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Асоциирани академични партньори са Институтът по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия) и Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия). Шест високотехнологични български компании са асоциирани индустриални партньори.

Дейност:

Дейността на Центъра за върхови постижения е насочена към създаване на интегрирана научно-изследователска електронна среда за решаване на актуални проблеми с висока научна и обществена значимост.

Цели на проекта:

  • Изграждане на модерна електронна инфраструктура: компютърни системи, ресурси за съхранение на данни и услуги с отворен достъп за изследователите в България;
  • Интегриране на отделните слоеве на е-инфраструктура със стандартизирани и специфични за отделните научни общности услуги, с цел създаване на виртуална изследователска среда;
  • Осигуряване на функции, позволяващи управление на данни за научните общности;
  • Осигуряване на програми за подпомагане и обучение за потребителите в България;
  • Създаване на условия за провеждане на научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти при стимулиране работата в интер-дисциплинарни екипи.

Очаквани резултати:

  • Утвърждаване на лидерската позиция на България в Югоизточна Европа в областта на високопроизводителните пресмятания чрез изграждане на съвременен Дейта център и суперкомпютърна система от ново поколение;
  • Пълноценно участие на България в Европейската Облачна и Грид инфраструктура, издаване на Грид сертификати, подкрепа на включените в европейската инфраструктура български клъстери, подкрепа на виртуалните организации, използващи инфраструктурата, създаване на среда за изследвания в областта на облачните пресмятания;
  • Изграждане на модерна Лаборатория за тримерна дигитализация и микроструктурен анализ с цел създаване и анализ на цифрови модели на реални обекти с висока резолюция;

Въздействие:

Прякото въздействие на изследователския комплекс Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии се определя от високата научна, научно-приложна и обществена значимост на научните проекти. Много по-широко и всеобхватно е въздействието на изграждането на електронна инфраструктура на най-високо световно ниво за развитието на науката, образованието и иновациите в България.

В рамките на проекта ще бъде изградена научно-изследователска инфраструктура на най-високо световно ниво. Тя включва ново поколение високопроизводителна изчислителна система (суперкомпютър) с висока енергийна ефективност и производителност над 1 PFLOP/s, модерен дейта център и лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

Събитието беше предшествано от пресконференция в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“. (снимки от събитието)

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861 лева, от които 24952 482 лева са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 4403 379 лева национално съфинансиране. Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура. Срокът за изпълнение на проекта е: 3 август 2018 г. -31 декември 2023 г.

Ръководителят на проекта, чл.-кор. Светозар Маргенов, запозна присъстващите с целите на проекта, проектните дейности и очакваните резултати, насочени към изграждането на научно-изследователска инфраструктура на най-високо световно ниво.