Резултати в областта на лекарствения дизайн

Сериозни резултати са постигнати в областта на лекарствения дизайн. Тук представяме нови изследвания за лечението на болестта на Алцхаймер. Ензимът ацетилхолинестераза (AChE) катализира разграждането на ацетилхолин (ACh) до холин и оцетна киселина. Инхибирането на AChE […]

Разработване на математически модели за описание на свойствата и поведението на нови метаматериали

Разгледани са гранулирани смеси (почви и скали) с крайни, дискретни фрактални разпределения. Доказано е, че крайните фрактални разпределения на размера на зърната, които се срещат в природата, са идентични с оптималните гранулометрични криви според теорията […]

Изчислителни техники, резултати и модели

Предложени са и са изследвани математически модели, описващи процеси в областта на биотехнологиите и екологията, на наноструктурите, при кодиране на изображения, в медицината и др. Получени са нови резултати, свързани с решения на специален клас […]

Резултати, свързани с различни изследвания

Получени са нови резултати, свързани с теория на игрите и приложими при управление на парични политики. Предложени са нов стохастичен метод за клъстер-анализ на пълни ранжировки на краен брой обекти, за оценяване на американски опции […]

Проекти за бизнес разузнаване (BI-Business Intelligence)

Представена е нова перспектива за разглеждане и управление на проекти за бизнес разузнаване (BI-Business Intelligence). Насърчава се интерпретирането на проектите за бизнес разузнаване като екосистема, която интегрира технически, бизнес и управленски аспекти с цел постигане […]