Работна среща с представители на ОП НОИР, 10 февруари 2022

На 10 февруари 2022 г. беше проведена работна среща на представителите на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с членовете на Управителния съвет на Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ. Освен напредъка по изпълнение на проекта, бяха представени разработените планове за използване на научната инфраструктура, за разпространение на резултатите и трансфер на технологии, за развитие и задържане на екипа, за развитие и комерсиализация на собственото портфолио както и визия за бъдещето на Центъра. Бяха обсъдени срещаните трудности в работата, свързани с двегодишната пандемия и динамиката на цените.