Общо събрание на партньорите, 12 юни 2019 г.

На 12 юни 2019 г. от 14 ч. в зала 2 на НУЦ на БЧК, гр. Созопол бе проведено Общо събрание на партньорите по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.

Заседанието беше открито от Проф. Галя Ангелова, директор на Институт по информационни и комуникационни технологии, която акцентира на ангажираността на Института в качеството на водеща организация в проекта за изграждане на ЦВП по Информатика и ИИКТ.
За резултатите от представения междинен отчет за периода 03.08.2018 – 01.03.2019 докладва чл.-кор. Светозар Маргенов.
Представяне на асоциираните академични партньорите и тяхното участие в ЦВП направиха проф. Владимир Вельов – директор на Института по статистика и математически методи в икономиката, ТУ Виена и проф. Олег Илиев – Фраунхоферов Институт по индустриална математика, Кайзерслаутерн. В изказванията им беше дадена висока оценка на планираната съвместна работа и на очакваните резултати. Беше отбелязано участието в подготовката и провеждането на организираната от ИИКТ 12 Международна конференция „Large-Scale Scientific Computations“, в рамките на която са съорганизатори на Специални сесии, както следва: проф. Вельов – „Control and Optimization of Dynamical Systems“; проф. Илиев – „Pore Scale Flow and Transport Simulation“.
Представяне на постигнатите резултати от партньорите и планираната работа в рамките на втория отчетен период и до 31.12.2019 направиха, както следва: проф. Анета Караиванова – ИИКТ-БАН, заместник ръководител на ЦВП; проф. Михаил Кръстанов – ИМИ-БАН; проф. Петър Джонджоров – директор на ИМех-БАН; чл.-кор. Костадин Ганев – НИГГГ-БАН; проф. Снежана Гочева – ПУ „Паисий Хилендарски“; проф. Ирини Дойчинова – МУ-София; проф. Румен Николов – УниБИТ. В презентациите беше представено участието на партньорите в дейностите на ЦВП, работата по Научните проекти и очаквания принос към изпълнение на индикаторите по проекта.
Снимки от събитието